دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید صدرالدین   طاهری موسوی

پست الکترونیکی : s-taheri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی فلسفه

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1383/08/01

سید صدرالدین طاهری موسوی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

^